Настоящите общи условия („Общите условия”) уреждат отношенията между „Национални Дистрибутори” ЕООД, ЕИК 000646284 и потребителите във връзка с програмата за лоялни клиенти на Yves Rocher – „YVES ROCHER & АЗ” (“Програмата”), издаването на клиентска карта, упражняването на правата по нея и други свързани въпроси.

С регистрацията в Програмата Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Общите условия.

1. ИЗДАВАНЕ НА КЛИЕНТСКА КАРТА – УПОТРЕБА

1.1. Участник в Програмата може да бъде физическо лице, което има постоянен адрес в Република България и е навършило 18 години. Карта не се издава на и не се ползва от юридически лица.

1.2. Всяка клиентска карта е и остава собственост на „Национални Дистрибутори” ЕООД.

1.3. Клиентската карта е лична и преотстъпването е забранено. Всеки участник има право само на една клиентска карта.

1.4. Клиентска карта може да се получи в магазин Yves Rocher като с издаването и тя се активираа,

1.5. Ако клиент изгуби притежавана от него карта е длъжен незабавно да уведоми Национални Дистрибутори ЕООД на място в магазини Yves Rocher В България за това обстоятелство и в зависимост от желанието му, изгубената карта ще бъде анулирана и преиздадена или само анулирана.

1.6. Издаването на клиентска карта е безплатно.

1.7. При регистрацията в Програмата участниците се съгласяват да предоставят доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. Задължителни за участие в Програмата са данните – име и фамилия на участника, настоящ адрес, е-mail.

1.8. Участниците в Програмата имат право да използват картите си само в специализираните магазини на Yves Rocher в България.

1.9. Клиентската карта не е кредитна карта и с нея не могат да се извършват финансови операции. Участниците могат да се възползват от всички привилегии на Програмата, като за целта задължително представят карта пластика при покупка на стоки на касите в магазини Yves Rocher в България. „Национални Дистрибутори” ЕООД си запазва правото (но не е длъжно) да изиска показването на лична карта с цел удостоверяване името на лицето, представящо клиентската карта, като не носи отговорност в случай на използване на клиентска карта от неоторизирано лице.

2. НАТРУПВАНЕ НА ТОЧКИ, НИВА, ОБМЕНЯНЕ

2.1. Участниците в Програмата получават по 1 (една) точка за всяка покупка за стпйност 6 (шест) лева с ДДС, реално заплатени за продукти и/или услуги в магазини Yves Rocher. При заплащане на стоки и/или услуги с Ваучер за подарък Yves Rocher не се получават точки.

2.2. Натрупаните точки могат да се изплозват за заплащане на продукт както следва

2.2.2. 20 точки = продукт/продукти на стойност 10 лв. с ДДС

2.2.3. 40 точки = продукт/продукти на стойност 25 лв. с ДДС

2.2.4. 60 точки = продукт/продукти на стойност 45 лв. с ДДС

2.3. Участниците нямат право да заменят частично или изцяло натрупаните от тях точки с пари.

2.4. Ако участник върне (при условията на закона за връщане на закупени стоки) дадена закупена стока, чрез която е получил точки по Програмата, начислените точки при покупката се анулират.

2.5. За да заплати продукт с точки, участникът следва да избере стойност на еквивалентни токи сътветстващи на желаното ниво (20,40 или 60 точки). За стойност на продукта се счита стандартната продажна цена на дребно с ДДС.

2.6. Заплащане с точки не е възможно за продукти в промоция , специални селективни серии и комплекти.

2.7. При избор на продукт, на стойност, надвишаваща стойността на използваните точки, участника заплаща стойностаната парична разлика. При стойност на избрания продукт, по-малка от стойността на използваните точки, не се връщат пари.

2.8. При всяко плащане с точки, съответният брой използувани точки се изважда от общия брой налични точки на участника.

2.9. Валидността на натрупаните точки от учатниците е една календарна година от последната покупка, създала транзакция (добавяне и/или използване) в точките на участник в програмата „YVES ROCHER & АЗ“

2.10. „Национални Дистрибутори“ ЕООД има право да променя условията за получаване на точки, както и съотношението на точките и стойността на подаръците, съгласно чл. 2.1. и 2.2. по-горе, с промяна на настоящите Общи условия.

2.11. Натрупването на точки, обменянето на точки (плащане с точки), както и получаване на специални оферти, се извършва само след като участникът представи карта пластика на касите в магазини Yves Rocher преди покупката да бъде обработена.

2.12. Клиентската карта и Програмата са валидни само за магазините на Yves Rocher в България, собственост на „Национални Дистрибутори“ ЕООД. Картите не са валидни в останалата търговска мрежа, където се предлагат продукти на марката Yves Rocher.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАТРУПАНИ/ИЗПОЛЗВАНИ ТОЧКИ

3.1. Национани Дистрибутори ЕООД ще информира участниците в програмата „YVES ROCHER & АЗ“ за транзакцийте и баланса на точките чрез :

3.1.1 Отпечатване в/у касовия бон на придобите , изразходени и налични точки след всяка транзакция пораждаща изменението им .

3.1.2 Напомнящи е-майл съобшения до участниците с предизвестие от 30 и 60 дни до изтичане валидността на натрупаните точки , при предоставен валиден е-майл адрес от съоветния участник.

3.2. Всеки участник може сам да извърши проверка за наличните токи на място в магазини Yves Rocher в България.

4. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

4.1. Участниците следва незабавно да уведомят „Национални Дистрибутори“ ЕООД в случай на загуба или кражба на клиентската им карта, за да може картата да бъде блокирана за използване. „Национални Дистрибутори“ ЕООД не носи отговорност в случай на ненавременно уведомяване за загуба или кражба.

4.2. Клиентската карта може да бъде замемена и/или анулирана в случай на загуба, кражба или погиване във всеки магазин на Yves Rocher в България, собственост на „Национални Дистрибутори“ ЕООД.

4.3. „Национални дистрибутори“ ЕООД има право по всяко време да спре или прекрати Програмата „Yves Rocher & Аз“ и/или издаването и/или ползването на Клиентски карти без да е необходимо да дава предизвестие и без да дължи каквото и да е обезщетение на участниците и потребителите.

4.4. „Национални дистрибутори“ ЕООД има право да изменя настоящите общи условия по своя преценка по всяко време, като публикува актуалния вариант на общите условия на Интернет страницата си www.natdist.com

5. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Участниците в Програмата декларират, че са запознати и съгласни със следното:

5.2. С приемането на Общите условия се съгласяват, че „Национални Дистрибутори“ ЕООД и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена при регистрацията на участника в Програмата или дадена в последствие.

5.3. „Национални Дистрибутори“ ЕООД е регистриран администратор на лични данни, съгласно българското законодателство и осигурява защитата им, съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия, участниците се съгласяват, че „Национални Дистрибутори“ ЕООД може да обработва предоставените, при регистрацията в Програмата и впоследствие лични данни, за следните цели:

  • техническо управление на Програмата и нейната база данни;
  • установяване на контакт с участниците;
  • измерване на ефективността на услугите;
  • рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика;
  • изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти;
  • продукти/отстъпки, които могат да се получат срещу събрани точки
  • директен маркетинг;

и друга подобна информация по поща и/или SMS и/или имейл; директен маркетинг.

5.4. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни всеки участник може да възрази срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това, срещу обработването им за целите на директния маркетинг или срещу разкриването им за първи път на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг. Правото на възражение по настоящата точка се упражнява чрез изпращане на писмено съобщение до „Национални Дистрибутори„ ЕООД на контактите посочени в края на тези Общи условия.

5.5. По всяко време всеки участник в Програмата може да се откаже от получаване на информация за продукти/отстъпки и промоции на „Национални Дистрибутори“ ЕООД, както и от получаване на други рекламни материали и оферти, включително от партньори на „Национални Дистрибутори“ ЕООД, като заяви това си желание на място в магазини Yves Rocher в България.

5.6. Участниците в Програмата имат право да коригират или променят личните си данни , както и желанието да получават или не получават , на място в магазини Yves Rocher В България.

5.7. Участниците в Програмата имат право да поискат регистрацията им в Програмата да бъде заличена, заедно с предоставените от тях лични данни, на посочените по-долу контакти.

Е-майл : yr_cardholders@natdist.com

Телефон : +359 2 80 26 442 ; +359 2 80 26 448

Адрес : София, ЖК Красна Поляна, бул. Никола Мушанов 29-31

Общите условия са последно актуализирани на 07.11.2017г.